اعضای مرکز شامل :

1- جناب آقای دکتر یونس قاسمی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی)
2- جناب آقای دکتر احمد غلامی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی
3- جناب آقای دکترعلیرضا ابراهیمی نژاد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی)
4-جناب آقای دکتر محمد باقر قشون عضو هیات علمی دانشکده داروسازی
5-  سرکار خانم دکترصدیقه شریف زاده (عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی)
6-  سرکار خانم اعظم صفری
7- جناب آقای دکترنصر اله عرفانی(عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سرطان)
8- سرکار خانم دکتر شیوا همتی (عضو هیئت علمی  گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی شیراز)
9- آقای دکتر امیر آزادی (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی)
10- آقای دکتر محمدحسین مروت ( عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی )


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ