تعریف شرکت مختلط سهامی
 

شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر ، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی ازشرکای ضامن قید شود.


مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:


1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 و 41 و 44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ